VACATURE  DIRECTEUR BASISONDERWIJS

De vzw Scola is een katholiek schoolbestuur met maatschappelijke zetel te Aalbeke.  De vzw Scola is verantwoordelijk voor 9 scholen in de regio van Zuid-Kortrijk, waaronder 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Deze scholen maken deel uit van 2 scholengemeenschappen in de regio.

Het bestuur zoekt een directeur (m/v) basisonderwijs voor de vestiging ‘Vrije Basisschool Sint-Theresia’ in Rollegem. 

Het betreft een voltijdse betrekking met vooruitzicht op vaste benoeming. De datum indiensttreding is 1 januari 2022.

De Vrije Basisschool Sint-Theresia Rollegem ontvangt dagelijks ongeveer 210 leerlingen uit de omgeving. Samen met ongeveer 30 personeelsleden, ondersteunende medewerkers inbegrepen, staat de directeur in voor kwaliteitsvol onderwijs.

 

Opdracht

 • De directeur is de eindverantwoordelijke voor de dagelijkse leiding van de school en realiseert het pedagogisch project samen met het team.
 • De directeur is bekwaam om de schoolvisie en het pedagogisch project uit te dragen en af te toetsen aan de veranderlijke maatschappelijke context. Zij/hij kan bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstgericht en vernieuwend onderwijs.
 • De directeur voert een personeelsbeleid dat erop gericht is de deskundigheid en persoonlijke ontwikkeling van het personeel te bevorderen.
 • Zij/hij is medeverantwoordelijk voor een goed beheer van de toegekende middelen, de infrastructuur, de administratie en een veilige werkomgeving.
 • De directeur organiseert mee de externe contacten met het CLB, het gewoon en buitengewoon onderwijs, de scholengemeenschap, het ondersteuningsnetwerk, de andere scholen, de buurt en andere actoren … .
 • De directeur vertegenwoordigt de school t.a.v. de ouders, de lokale gemeenschap en (lokale) overheden.
 • De directeur werkt collegiaal samen met de andere directeurs van het schoolbestuur en de schoolgemeenschappen onder leiding van een coördinerend directeur.
 • Zij/hij participeert aan het beleidsvoorbereidend werk binnen de vzw Scola, volgens de eigen competenties en interesses (bv. Infrastructuur, pedagogie, inspraak, ICT…. ).
 • De concrete functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij de coördinerende directeur de heer Peter De Graeve via mail (codi@scolanet.be).

 Gewenst profiel

 • De directeur handelt vanuit een christelijke inspiratie en beschikt over een brede waaier aan pedagogische en sociale vaardigheden.
 • De directeur beschikt over leiderschapskwaliteiten en kan een team motiveren en aansturen om het pedagogisch project te realiseren. Zij/hij staat open voor gedeeld en samenwerkend leiderschap.
 • De directeur stelt zich loyaal op als teamspeler, beschikt over organisatorische, administratieve en digitale vaardigheden en heeft inzicht in de onderwijswetgeving of is bereid zich hierin bij te scholen.
 • Zij/hij heeft kennis en inzicht in de onderwijsleerpraktijk van het kleuter- en lager onderwijs. Ervaring als leerkracht in het basisonderwijs is een belangrijk voordeel.
 • Een actieve kennis van de Franse taal is aangewezen.
 • De directeur is bereid zich flexibel in te zetten bij het invullen van de taken (zowel binnen als buiten de schooluren).

 

Algemene voorwaarden

 • De directeur voldoet aan de voorwaarden van het decreet rechtspositie voor een aanstelling als directeur en beschikt over een bachelor- of masterdiploma (of daarmee gelijkgesteld) aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
 • Zij/hij heeft minstens 5 jaar dienstanciënniteit als bestuurs- of onderwijzend personeel in het basisonderwijs, het secundair onderwijs of het hoger onderwijs.
 • De directeur is vertrouwd met de context van basisonderwijs (o.a. kennis leerplan ZILL, zorg- en SES-beleid, OD/ET, (R)OK,…).
 • De kandidaat volgde eerder de Profsopleiding of is bereid deze te volgen.
 • De kandidaat is bereid tot deelname aan een assessment waarbij de vaardigheden en competenties nodig voor de functie afgetoetst worden.

 

Ons aanbod

 • Een boeiende en uitdagende job in een school in een groene omgeving.
 • Veel contacten op het raakvlak van onderwijs en welzijn.
 • Loon- en arbeidsarbeidsvoorwaarden in overeenstemming met het decreet rechtspositie voor het gesubsidieerd onderwijs (Volgens salarisschaal 879, directie basisonderwijs).
 • We bekijken de mogelijkheid voor een meelooptraject mits goedkeuring door het “Ministerie van Onderwijs.”

 

Geïnteresseerd?

Stuur dan uw motivatiebrief met Curriculum Vitae  ten laatste tegen 23 april 2021 ter attentie van de voorzitter van het schoolbestuur, per mail naar : nicole.viaene@scolanet.be.

Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, zal u uitgenodigd worden voor een gesprek met de selectiecommissie. Wij garanderen de nodige discretie.

Indien u eerst inlichtingen wil inwinnen, dan kan u contact opnemen met de coördinerende directeur Peter De Graeve ( codi@scolanet.be).

.